رابطه ریسک و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

رابطه ریسک و سرمایه گذاری خصوصی در ایران


طرح پژوهشی  64 صفحه   pdf: سرمايه گذاري در هر كشور، تابع مجموعه اي از متغيرهاست كه امنيت سرمايه گذاري در زمره مهمترين آنها به شمار مي آيد. در اين مقاله، تابع سرمايه گذاري خصوصي در ايران به منظور بررسي تاثير امنيت بر سرمايه گذاري خصوصي برآورد شده است. براي محاسبه ريسك سرمايه گذاري، از شاخص ريسك مركب  از آمار سالانه منتشره مؤسسه IBC   استفاده شده است.  اين تحقيق، براي دوره زماني 85 – 1363 با استفاده از مدل خود توضيح برداري ( VAR ) به روش همجمعي يوهانسن – جوسيليوس و با نرم افزار مايكروفيت انجام شده است. نتايج نشان داد كه امنيت سرمايه گذاري تاثير معني داري بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران دارد. به طوري كه يك واحد افزايش در شاخص ريسك سرمايه گذاري ( ريسك مركب )، به طور متوسط سرمايه گذاري خصوصي در ايران را به ميزان 22/0 ميليارد ريال كاهش مي دهد. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *